top of page

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja SORNO  z siedzibą w Mościskach, NIP 5291843526, REGON 52349917, dalej jako „Administrator”;

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: kacper.stankiewicz@fundacjasorno.com

 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z praw związanych z przetwarzaniem danych. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z następujących danych kontaktowych: Inspektor 

 4. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w szczególności w celach prowadzenia działalności leczniczej, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a także w celach profilaktyki zdrowotnej, realizacji obowiązków związanych z medycyną pracy, archiwalnych, naukowych, statystycznych, podatkowych, rozliczeniowych z innymi, uprawnionymi podmiotami, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi oraz
  w celach handlowych i marketingowych, w tym wysyłki newsletteru, nawiązywania kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Administratora formularzy, działań promocyjnych, w zakresie udzielonej zgody. 

 5. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, d, e, f RODO w związku ze spełnieniem warunków zawartych w art. 9 ust. 2 lit. a, c, g, h RODO, w związku z przepisami krajowymi, w szczególności: ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r.
  o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być przekazywane innym, współpracującym z Administratorem podmiotom leczniczym, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, osobom upoważnionym przez pacjenta
  w ramach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, a także podmiotom upoważnionym
  z mocy prawa.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obowiązkowy i jest wymagane przez przepisy prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być niewykonanie bądź nienależyte wykonanie obowiązków ciążących na Administratorze. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie i w zakresie udzielonej zgody jest dobrowolne i nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

 8. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób bezpośrednio zainteresowanych.

 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres:

 1. dokumentacja medyczna – 20 lat;

 2. dokumentacja medyczna, w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia oraz zawierającą dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników – 30 lat;

 3. zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta – 10 lat;

 4. skierowania na badania lub zlecenia lekarza, na podstawie których udzielono świadczenia medycznego – 5 lat; na podstawie których nie udzielono świadczenia medycznego z powodu nie zgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – 2 lata;

oraz na podstawie odrębnych przepisów:

 1. dane osobowe przetwarzane w pozostałych celach, przez okres od 1 do 6 lat;

 2. dane osobowe w zakresie udzielonej zgody, do chwili usunięcia danych na wniosek osoby, której dane dotyczą lub wygaśnięcia celu, dla którego zostały zebrane. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane również do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera. 

 1. Administrator może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz. U. 2020 poz. 344 z późn. zm.), Fundacja SORNO

siedzibą w Mościskach, NIP 5291843526, REGON 523499173, dalej jako „SORNO” publikuje poniżej

regulamin Newslettera:

1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez SORNO: adres poczty elektronicznej rejestracja@sorno.pl

3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez

Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez SORNO

informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa

Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Newsletter zawiera informacje o ofercie świadczeniach SORNO oraz inne wiadomości

dotyczące SORNO oraz oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, materiały prasowe,

linki do stron zaprzyjaźnionych z SORNO.

5. Użytkownikami Newslettera (dalej: „Użytkownik") mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby

fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej - Zgłoszenie do Newslettera jest dobrowolne.

6. Każdy Newsletter zawiera:

a) informację o SORNO jako nadawcy Newslettera,

b) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,

c) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty

elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.  

7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera

lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez

Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 

8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika

następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej zaznaczenie chceck box 

a) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu

zamieszczonym na stronie internetowej www.sorno.pl

 

2

b) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej

(adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do

otrzymywania Newsletter’ a,

d) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

e) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,

f) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez SORNO

wiadomości elektronicznej o tytule: „Newsletter SORNO”.

9. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty

elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej

Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi

Newsletterów. 

10. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej

(adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

11. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja SORNO

 z siedzibą w Mościskach, NIP 5291843526, REGON 523499173, dalej

jako "Administrator".

12. Administrator przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. – RODO oraz ustawą z

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) .

13. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się tylko w przypadku uzyskania niezbędnej

i dobrowolnej zgody, w celu rozsyłania Newsletter’ ów. Brak podania danych osobowych

będzie skutkował odmową udzielenia usługi. W przypadku działań marketingowych

Administrator przechowuje dane osobowe, aż do odwołania zgody przez osobę, której dane

dotyczą.

14. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich

sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do

cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania jego danych osobowych.

 

3

15. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli

zdaniem Użytkownika, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego

rozporządzenia RODO.

16. Informujemy, iż dane osobowe będą przekazywane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji

zamówienia, w tym m.in. w celu rozsyłania Newsletter’ a.

17. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być

profilowane, w celu dostosowania naszej oferty.

18. Pozostałe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się pod adresem: ………

19. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić

wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest

Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony

w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty

elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

20. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania

treści o charakterze bezprawnym.

21. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres e-mail SORNO: kacper.stankiewicz@fundacasorno.com

22. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy

reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej

usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji,

na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać

odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który

jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej

usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o

sposobie rozpatrzenia reklamacji.

23. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi

w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez SORNO. O sposobie rozpatrzenia

reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu

reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, SORNO

zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w

zgłoszeniu reklamacji.

 

4

24. SORNO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu

poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej informacji w zakładce aktualności.

wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie

tej informacji na stronie polityka prywatności  przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za

pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany

podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie

o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed

wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

25. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie,

nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania

o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać

Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie

oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści

Regulaminu.

26. Ze względu na miejsce siedziby SORNO, niniejsza usługa Newsletter podlega prawu polskiemu.

27. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie polityka prywatności w formie, która umożliwia pozyskanie,

odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu

teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie

i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie

Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja SORNO z siedzibą w Mościskach, NIP 5291843526, REGON 523499173.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w zakładce RODO.

II. COOKIES

Administrator na stronie internetowej www.fundacjasorno.com  stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików

tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika.

Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek indywidualnych informacji o

użytkownikach strony internetowej i stosowany jest jedynie w celu zachowania parametrów

nawigacyjnych oraz danych statystycznych o ruchu użytkowników.

Tworzenie statystyk pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej

www.sorno.pl  , co umożliwia prace nad jej optymalizacją.

Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookies z dysku komputera lub zmienić ich ustawienia

w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies

w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z strony internetowej www.sorno.pl .

Strona internetowa zawiera odnośniki i linki do innych stron www. Administrator nie ponosi

odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Korzystając w

jakikolwiek sposób z serwisu www.sorno.pl użytkownicy akceptują zasady zawarte w klauzuli

informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (zakładka RODO).

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na

wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w

swojej przeglądarce.

III. ZMIANY

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie

modyfikacje do powyższych zapisów.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU

 

WIZYJNEGO i MONITORINGU ROZMÓW TELEFONICZNYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

[Ogólne rozporządzenie o ochronie danych], informuję, że:

I. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego i rozmów telefonicznych jest Fundacja SORNO

z siedzibą w Mościskach, NIP 5291843526, REGON 523499173, dalej jako „SORNO”;

II. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw

związanych z przetwarzaniem danych. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony

danych skorzystaj z następujących danych kontaktowych: Inspektor Ochrony Danych - Michał

Rytel, kontakt e-mail: biuro@icdo.pl ;

III. Wszystkie placówki medyczne SORNO objęte są monitoringiem wizyjnym tj.:

a) ul. Krucza, nr 14, 05-825 Mościska;

e) obszar wokół placówek wymienionych w pkt. a-e – chodniki, parkingi.

IV. Numery telefonów tj.:

a) 669761763

- są objęte rejestracją rozmów telefonicznych;

V. Monitoring  wizyjny stosowany jest w celu ochrony pracowników, mienia oraz zapewnienia

właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których

przetwarzane są informacje będące w Administratora oraz w których przechowywane są

urządzenia do ich przetwarzania;

 

VI. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące;

VII. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa

i rzetelności obsługi pacjenta. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes

Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą;

VIII. Dane osobowe przetwarzane w postaci monitoringu wizyjnego są na podstawie art. 6 ust. 1

lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. [Dz. U. poz. 2259 z późn.zm] o zasadach

zarządzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

IX. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 180 dni Po upływie tego okresu,

uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają

zniszczeniu, poprzez nadpis kolejnego nagrania;

X. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będzie Administrator oraz inne podmioty

wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

XI. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego i rozmów telefonicznych

przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;

XII. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego i rozmów telefonicznych

przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

bottom of page